Pravidla a všeobecné podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služby Balíkuj (dále jen "Podmínky") blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele při uzavření Smlouvy o poskytování služeb (dále jako "Smlouva") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://balikuj.cz, https://app.balikuj.cz, případně https://balikuj.ccTLD, kde ccTLD (country code Top-Level Domain) je národní doména příslušného státu, ve kterém Poskytovatel provozuje lokalizovanou verzi internetových stránek (dále jen "Internetová stránka Poskytovatele") a zároveň stanovují základní organizační, technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování této služby.
 2. Poskytovatelem je obchodní společnost PROGRAMATORI s.r.o., IČ 02407116, se sídlem Vavrečkova 7074 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81172. Veškeré kontaktní údaje Poskytovatele jsou dostupné na adrese Internetové stránce Poskytovatele. Kontaktní e-mailová adresa Poskytovatele je info@balikuj.cz.
 3. Zákazníkem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, se kterou Poskytovatel uzavře Smlouvu, na základě které ji bude poskytována Služba dle pravidel Poskytovatele uvedených v těchto Podmínkách, nebo ji bude poskytována Služba prozatímně za účelem otestování. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Zákazníkem, který není spotřebitelem, tedy tím, který si objednává Službu za účelem svého podnikání.
 4. Službou se rozumí zejména služby:
  • služby Balíkuj, tedy poskytnutí datového napojení na registrované dopravce, správu objednávek z eshopů a další nástroje
  • a další související služby.
  kdy aktuální nabídka Služeb a doplňkových služeb Poskytovatele a jejich specifikace, včetně platného ceníku, je dostupná na Internetové stránce Poskytovatele.
 5. Zákazník uzavřením Smlouvy projevuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je při užívání Služby dodržovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Poskytovatel Zákazníka informovat. Zákazník je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Zákazník i po provedených změnách jakkoliv užívat Službu, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění Podmínek je dostupné na internetové adrese https://balikuj.cz.
 6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně obměnit nebo změnit funkční nebo technickou specifikaci Služby nebo ji vylepšit, je-li to ve prospěch Zákazníka.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Elektronická objednávka na využití Služby je dostupná na Internetové stránce Poskytovatele. Zákazník se zavazuje při provedení objednávky sdělit Poskytovateli telefonický a emailový kontakt, prostřednictvím kterého bude řešena manipulace se zákaznickým účtem. Prostřednictvím elektronické objednávky Zákazník zasílá svůj návrh na uzavření Smlouvy a také projevuje souhlas s těmito Podmínkami. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 2. K uzavření Smlouvy dochází potvrzením přijetí objednávky, které zasílá Poskytovatel Zákazníkovi emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou při vyplnění objednávky (kontakt na vlastníka). Poskytovatel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 14 dnů od obdržení objednávky.
 3. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé a úplné údaje o své osobě. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy, a to zejména změnu telefonního čísla, e-mailové adresy a dále změnu adresy bydliště, sídla apod. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Zákazník veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Zákazník se srozuměn se skutečností, že na již vystavených fakturách nebude prováděna oprava údajů Zákazníka.
 4. Za poskytnutí Služby se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele dostupného na Webové stránce Poskytovatele (dále jen "Poplatek za poskytnutí Služby"). Poplatek za poskytnutí Služby je uveden v českých korunách a zahrnuje DPH. Platbu může Zákazník uskutečnit formou bankovního převodu nebo on-line platební kartou. Veškeré pokyny k platbě jsou Zákazníkovi sděleny po učinění objednávky. Poplatek za poskytnutí Služby bude hrazen na základě Výzvy k placení, kterou se Poskytovatel zavazuje zaslat Zákazníkovi elektronicky (kontakt fakturační) neprodleně po uzavření Smlouvy, se splatností čtrnáct (14) dnů. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.
 5. Poskytovatel se zavazuje nejpozději 7 dnů před uplynutím doby, na kterou byla Služba sjednána, zaslat Zákazníkovi Informaci o možnosti prodloužení Služby na další období, spolu s platebními pokyny. Uhrazením Poplatku za prodloužení Služby na další období (dále jen "Poplatek za prodloužení Služby") se Smlouva automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně. Splatnost Poplatku za prodloužení Služby je stanovena na poslední den, na který je Služba dle Smlouvy poskytnuta. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě, že Zákazník neuhradí Poplatek za prodloužení Služby, dojde dnem následujícím po dni splatnosti Poplatku za prodloužení Služby k zastavení poskytování Služby ze strany Poskytovatele a smazání dat Zákazníka ze serverů Poskytovatele.
 6. Faktura, která bude mít veškeré náležitosti účetního nebo daňového dokladu dle platných právních předpisů, bude zaslána Zákazníkovi dle jeho výběru buď elektronicky (kontakt fakturační), anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to neprodleně nejpozději do patnácti (15) dnů po úhradě Poplatku za poskytnutí Služby nebo Poplatku za prodloužení Služby. Zákazník souhlasí s vystavením faktury v elektronické podobě. V případě zaslání faktury prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bude Zákazníkovi vyúčtován poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele dostupného na Webové stránce Poskytovatele.
 7. Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služby neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne uhrazení Poplatku za poskytnutí Služby. Dnem počátku Služby, tzn. dnem řádného zřízení Služby je den úhrady Poplatku za poskytnutí Služby. Dnem prodloužení Služby na další období je den úhrady Poplatku za prodloužení Služby.
 8. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služeb Zákazníkovi a uzavření Smlouvy se Zákazníkem z důvodů stanovených platnou právní úpravou, Smlouvou a/nebo těmito Podmínkami. Jedná se zejména o tyto případy:
  • Zákazník neposkytne Poskytovateli požadované údaje, nebo poskytne údaje, které jsou neúplné nebo nepravdivé;
  • Dle informací Poskytovatele lze důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky, a to například z důvodu, že je Zákazník právně nezpůsobilý k plnění svých závazků;
  • Poskytovatel považuje uzavření Smlouvy za pro něj nevýhodné.

 

III. OBECNÁ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 1. Zákazník je povinen schránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití je povinen ihned informovat Poskytovatele tak, aby tento mohl přijmout přiměřená opatření. Poskytovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Zákazníka. Na jednání třetích osob, kterým umožní Zákazník (ať už úmyslně, anebo neúmyslně) využívat služby Poskytovatele, se pohlíží tak, jako by šlo o jednání Zákazníka samotného.
 2. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služeb na nezbytně nutnou dobu v případě, že:
  • Poskytování je znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit;
  • Je to nutné z důvodu údržby nebo oprav systémů, které ovlivňují poskytování Služby. Bude-li omezení či přerušení Služby delší než šedesát (60) minut, zavazuje se Poskytovatel předem informovat Zákazníky o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohli Zákazníci přijmout nutná opatření. Upozornění bude uveřejněno na Internetových stránkách Poskytovatele.
  • Je-li to nutné z důvodu nekompatibility zařízení Zákazníka a prostor Poskytovatele a jejich technického, hardwarového či softwarového vybavení, či jiného jejich technického, hardwarového či softwarového vybavení Poskytovatele;
  • Je-li to nutné z důvodu útoku typu DoS, DDoS apod.
 3. Zákazník se zavazuje využívat Služby pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, EU, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán. Zákazník se zavazuje, že nebude:
  • Využívat prostředky Poskytovatele pro rozesílání nevyžádané hromadné pošty sdělení (nejčastěji reklamního) šířeného masově internetem nebo v sítích telekomunikačních operátorů formou např. e-mailu, SMS, MMS, příspěvků do diskuzního fóra, komentářů, pomocí instant messagingu a dalších komunikačních prostředků (SPAM);
  • Pokoušet se proniknout na účty jiných Zákazníků Serveru Poskytovatele;
  • Využívat Služby takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu Serveru;
  • Přetěžovat infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele, případně jiných osob.
  V opačném případě je Poskytovatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služeb na neomezeně dlouhou dobu a zároveň je oprávněn od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit. V takovémto případě neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Zákazníka a ztrátou dostupností provozovaných aplikací. Zákazník nemá nárok na vrácení Poplatku za poskytnutí Služby nebo Poplatku za prodloužení služby na další období nebo její poměrné části za období, ve kterém bude poskytování Služby omezeno nebo pozastaveno.
 4. Poskytovatel není ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) odpovědný za uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů Zákazníka v souvislosti s využíváním jakékoliv Služby, s výjimkou případů, kdy mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že takové jednání Zákazníka je protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu uchovávaných, přenášených nebo prezentovaných informací nebo o protiprávním jednání Zákazníka a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací a zamezení takového jednání. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit Zákazníkovi poskytování Služby bez písemného upozornění v případě, že se domnívá, že jednáním Zákazníka dochází dle názoru Poskytovatele k porušování právních předpisů. Provozovatel je oprávněn Služby dočasně nebo trvale pozastavit, pokud dle názoru Poskytovatele jednání Zákazníka zasahuje do práva třetích osob, do práv a oprávněných zájmů Poskytovatele nebo je v rozporu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách.
 5. Poskytovatel má dále právo pozastavit Zákazníkovi poskytování Služby v případě, že bude Zákazník v prodlení s platbou Poplatku za poskytnutí Služby, Poplatku za prodloužení Služby nebo jiným závazkem vůči Poskytovateli. Je-li doba prodlení delší než 14 dnů je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne Zákazníkovi v souvislosti s omezením nebo přerušením poskytování Služby v případech stanovených v odst. 3., 4. a 5. tohoto článku. Poskytovatel v uvedených případech zároveň neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Zákazníka a ztrátou dostupností provozovaných aplikací. Zákazník není oprávněn žádat po Poskytovateli jakoukoliv náhradu škody a zároveň nemá Zákazník nárok na vrácení Poplatku za poskytnutí Služby nebo Poplatku za prodloužení služby na další období nebo její poměrné části za období, ve kterém bude poskytování služby omezeno nebo pozastaveno.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení práv třetích osob, kterých se dopustí Zákazník například tím, že užívá označení, text či soubor, který náleží do vlastnictví jiné osoby, dodržel-li povinnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku.
 8. Zákazníkům je doporučeno provádět pravidelné zálohy svých dat na své vlastní úložiště mimo Poskytovatele. Zálohy, které provádí Poskytovatel, slouží pro interní účely Poskytovatele, nikoliv pro účely Zákazníka.
 9. Zjistí-li Poskytovatel, že aplikace Zákazníka vykazuje technické vady, vyzve Zákazníka k jejich odstranění. Zákazník se zavazuje odstranit tyto vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin.. V případě, že tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit poskytování Služby, a to do doby odstranění vad. Zákazník odpovídá třetím osobám za škodu způsobenou technickými vadami jeho aplikace i za škodu, kterou způsobí Poskytovateli.
 10. Zákazník odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání Služby Poskytovateli nebo jakékoliv třetí osobě. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí prokazatelným zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek, a to maximálně do výše ceny Služby sjednané za běžné období. Smluvní strany sjednávají, že celková předvídatelná újma, která může při poskytování Služby Zákazníkovi vzniknout, činí maximálně výši ceny Služby sjednané za kalendářní měsíc a nelze po Poskytovateli požadovat nahradit Zákazníkovi újmu, kterou nebylo možné v době uzavření Smlouvy rozumně předvídat. Nedohodne-li se Poskytovatel se Zákazníkem jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí Služby na dobu odpovídající příslušné částce.

 

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované Služby vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit (Službu reklamovat) u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že je vada odstranitelná, může Zákazník požadovat opravu plnění, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny Služby. V případě, že vadu nelze odstranit a z tohoto důvodu nelze Službu řádně užívat, může Zákazník odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby. V případě uplatnění reklamace proti výši účtovaného poplatku za Službu, nemá tato odkladný účinek a Zákazník je povinen uhradit účtovaný poplatek v plné výši dle termínu splatnosti faktury. Na základě kladně vyřízené reklamace proti výši účtovaného poplatku za Službu má Zákazník právo na vrácení přeplatku z poplatku nebo na snížení poplatku či prodloužení platnosti Služby odpovídající přeplatku.
 2. V případě uplatnění práva z vad má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.
 3. Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů vyšší moci, z důvodů uvedených ve Smlouvě, těchto Podmínkách a právních předpisech a/nebo v případech mezi stranami obvyklými, není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží práva související s vadným plněním.
 4. Zákazník bere na vědomí, že poskytování Služby dle těchto podmínek a typu služeb elektronických komunikací je spojeno s určitým rizikem výpadků a přerušení poskytování Služby a zákazník tímto takové riziko vědomě akceptuje. Zákazník se zavazuje učinit veškeré kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy na své straně v souvislosti s užíváním Služby od Poskytovatele (zejména provádět pravidelné zálohování svých dat) a Poskytovatel se zavazuje učinit veškerá dostupná opatření, aby obnovil dostupnost a kvalitu Služby v co nejkratším čase. Poskytovatel neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z platných právních předpisů a záruk, které případně nad rámec právních předpisů výslovně poskytne.

 

V. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

 1. Není-li mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dohodnuto jinak, je Smlouva uzavírána na dobu neurčitou. Provoz Služby se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla Smlouva sjednána, pokud Zákazník uhradí Poplatek za prodloužení Služby v souladu s těmito podmínkami.
 2. Zákazník, který je spotřebitelem, má po uzavření Smlouvy právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí předmětu Smlouvy. Zákazník může od Smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Poskytovateli prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele nebo písemně poštou na adresu sídla Poskytovatele. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník, který je spotřebitelem, tímto v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel splnil předmět Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět Smlouvy Poskytovatel splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, Zákazník v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník, který je spotřebitelem, od smlouvy a Poskytovatel začal před uplynutím lhůty pro odstoupení s poskytováním Služby, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednaného Poplatku za poskytnutí Služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na Internetové stránce Poskytovatele.
 3. Poruší-li Zákazník hrubě nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a neodstraní-li toto hrubé porušení nebo porušování do deseti (10) dní od doručení upozornění zaslané písemně nebo elektronicky Zákazníkovi (kontakt vlastníka), je Poskytovatel oprávněn od Smlouvou odstoupit s okamžitou platností a poskytování Služby ukončit. Zákazníkovi je následně doručeno písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy. Zákazník si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakýmkoliv zájemcem o uzavření Smlouvy, pokud Poskytovatel odstoupil od předchozí Smlouvy s tímtéž zájemcem pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení Poplatku za poskytnutí Služby nebo Poplatku za prodloužení služby na další období nebo její poměrné části.
 4. Poskytovatel i Zákazník mají právo písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. Výpovědní lhůta je jeden (1) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Pokud je Smlouva vypovězena ze strany Poskytovatele, má Zákazník nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období Zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení Smlouvy z důvodu závažného porušení povinností Zákazníka uvedené v těchto Podmínkách. Pokud je Smlouva vypovězena ze strany Zákazníka, Zákazník nemá nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období.
 5. Ukončením poskytování Služby se rozumí i ukončení poskytování doplňkových služeb, které Zákazník spolu se Službou využívá. Zákazník výslovně souhlasí, že je Poskytovatel oprávněn ihned po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Zákazníka.
 6. V případě, že bylo ze strany Poskytovatele v souvislosti s poskytnutím Služby poskytnuto Zákazníkovi i nějaké technické vybavení, dokumenty, nebo oprávnění k užití software, zavazuje se Zákazník toto vybavení, dokumenty atd. vrátit Poskytovateli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení Smlouvy.

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

 1. Poskytovatel se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Poskytovateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně, vyjma odesílání dat do systémů dopravců. Zákazník akceptováním těchto Podmínek dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Zákazníkem Poskytovateli na emailovou adresu Poskytovatele. Poskytovatel shromažďuje se souhlasem Zákazníka osobní údaje Zákazníka, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.
 2. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Nebude-li Zákazník souhlasit se zasíláním obchodního sdělení, uvede tuto skutečnost v administraci zákaznického účtu.
 3. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Zákazníka a nahrávají uživatelské aktivity Zákazníka, jakmile Zákazník vstoupí na Internetovou stránku Poskytovatele. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Internetové stránky Poskytovatele a parametrů provozu Internetové stránky Poskytovatele. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Zákazníkovi. Zákazník je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Internetová stránka Poskytovatele automaticky identifikuje IP adresu Zákazníka. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti Serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení Internetových stránek Poskytovatele, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník je oprávněn Smlouvu postoupit v souladu s ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Má-li být plnění ze Smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, lze Smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Pro účely postoupení se vylučuje použití ustanovení § 1899 občanského zákoníku.
 2. Zákazník dává Poskytovateli souhlas s uvedením Zákazníka v seznamu referenci na Internetových stránkách Poskytovatele.
 3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi technickou podporu elektronickou poštou na adrese www.balikuj.cz v pracovní době, která je uvedena na stránkách Poskytovatele, nebo prostřednictvím formuláře, který je dostupný na uživatelském účtu každého Zákazníka. Zákazník je vždy povinen se autorizovat. V případě elektronické pošty je Zákazník povinen komunikovat s Poskytovatelem výhradně z e-mailového účtu uvedeného jako vlastnický kontakt. Zákazník je povinen oznámit všechny závady a poruchy provozu neprodleně po jejich zjištění.
 4. Vyřizování stížností Zákazníka zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím emailové adresy Poskytovatele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Činnost Poskytovatele při poskytování služeb elektronických komunikací pak podléhá dohledu Českého telekomunikačního úřadu.
 5. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu bude Poskytovatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Zákazníkovi.
 6. Poskytovatel neověřuje doručení oznámení ani jiných sdělení Zákazníkovi. Odeslání oznámení či jiného sdělení na adresu Zákazníka uvedenou Zákazníkem při provedení objednávky je považováno za doručení. Přijetím těchto Podmínek bere Zákazník tuto skutečnost na vědomí.
 7. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Poskytovatelem při uzavření Smlouvy dle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 8. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Poskytovatele.
 9. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 10. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených.