Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak služba Balíkuj.cz (dále jen "Služba") dostupná na adrese https://balikuj.cz shromažďuje, používá, uchovává a chrání osobní údaje svých uživatelů. Služba se zavazuje chránit soukromí svých uživatelů a dodržovat všechny příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PROGRAMATORI s.r.o., se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČ: 024 07 116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 81172. Kontaktní e-mail: info@balikuj.cz.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Služba Balíkuj shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 • Přihlašovací údaje uživatelů (uživatelské jméno a heslo), které jsou šifrovány a uchovávány v naší databázi.
 • Údaje o objednávkách z e-shopů, které jsou stahovány a zpracovávány.
 • Kontaktní informace zákazníků, jako jsou jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo, které jsou potřebné pro účely doručení objednávek.

3. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Poskytování a správa Služby, včetně zpracování a doručování objednávek.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany dat uživatelů, včetně šifrování přihlašovacích údajů.
 • Komunikace se zákazníky ohledně jejich objednávek a poskytování podpory.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů:

 • Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud je to relevantní.

5. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů nebo po dobu stanovenou zákonem. Přihlašovací údaje jsou šifrovány a uchovávány v naší zabezpečené databázi.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje uživatelů nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou následujících případů:

 • Pokud je to nezbytné pro poskytování Služby (např. sdílení údajů s dopravci pro doručení objednávek).
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo právní proces.
 • S výslovným souhlasem uživatele.

7. Ochrana osobních údajů

Služba Balíkuj používá technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením. Přihlašovací údaje jsou šifrovány a přístup k nim mají pouze autorizované osoby.

8. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut).
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým Služba Balíkuj zpracovává vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@balikuj.cz.

10. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Služba Balíkuj si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. O všech změnách budeme uživatele informovat prostřednictvím e-mailu nebo oznámením na naší webové stránce.

Datum účinnosti: 01.05.2024

Tyto zásady byly vytvořeny, aby zajistily transparentnost a bezpečnost v nakládání s osobními údaji našich uživatelů. Balíkuj se zavazuje k neustálému zlepšování bezpečnostních opatření a dodržování všech příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.